His Holiness the 17th Gyalwang Karmapa, Ogyen Trinley Dorje pendant

PHOTO | H.H. 17th Karmapa 5" x 7"

Regular price $5.00
/

His Holiness the 17th Gyalwang Karmapa, Ogyen Trinley Dorje on the throne as a young boy.

Size: 5" x 7"

Tara Mandala Dakini Logo