Deity Card | Sitatara White Tara

Regular price $3.95
/

Tara shown with longevity trinity - Tara, Amitayus, Ushnishvijaya as well as Guru Rinpoche, Avalokiteshvara, Manjushri and Vajrapani.