DEITY CARD | Samantabhdra Yab Yum

DEITY CARD | Samantabhdra Yab Yum

Regular price $10.00
/

Laminated image of Samantabhadra, yab yum. Painted by Lama Gyurme.

Size: 5" x 7"

Tara Mandala Dakini Logo